TEKNİK BİLGİLER

TACONOVA DEBİMETRELERİ
TACONOVA DEBİMETRELERİ –GÖREVLER- FAYDALARI- KULLANIMI EĞİTİM NOTU Teknik
Föy-Taconova Debimetreler
24.12.2012-Aknur
Menşe : İsviçre
Debimetrelerin görevleri nelerdir? Isıtma,Soğutma,Güneş ve diğer akışların
bulunduğu sistemlerde ,enerji devredeki tüm
ünitelere ,sistemin hesaplandığı şekilde uygun
enerji dağılımının sağlanması gerekir.
Mesela Isıtma Sisteminde bu denge olmadığında,
bazı radyatörler, ısıtma apareyleri v.s yeteri
kadar beslenemez ve bazı üniteler aşırı ısınırken,
diğerleri yeteri kadar ısınamaz.
Debimetreler sistemlerdeki bu dengesizliği
önlemede kullanılır.
İyi bir hidrolik dengeleme olmayan sistemde
neler meydana gelir?
Akışkanın kolay dolaştığı-direnci az olan –
devrelere çok ısınır, direnci çok olana deverelere
ise yeterli akışkan gidemeyeceğinden, iyi bir
ısınma olmaz. Bazı ısıtma üniteleri iyi ısınamaz ve
mahaller soğuk kalır.
Aynı sorun, soğutma sistemlerinde ise tersine
meydana gelir.
Nerede kullanılır ? Isıtma , Soğutma, Güneş ve İçindeki akışkanın
akma debisinin ayarlanması gereken her
tesisatta kullanılır.
Sistemde dolaşan akışkan özellikleri ne
olmalıdır?
• TACONOVA Debimetreleri , muhtelif
sıcaklıklarda temiz –pis su , yoğunluğu
sudan farklı karışım sıvılarda da
kullanılabilir.
Isıtma –Soğutma Sisteminde dengeli bir debi
ayarı yapılmamışsa ne olur?
• Her ünite yeterli beslenemediğinden,
veya aşırı beslendiğinden ısıtma veya
soğutma görevlerini tam yapamaz.
Mesela ısıtma sistemlerinde ,bazı
üniteler yeteri kadar ısınamaz veya aşırı
ısınır.
• Tesisat devrelerinde, armatürlerde ses
meydana gelir.
• Gereksiz enerji kaybı olur.
• Aşırı ısınma neticesinde- borularda ve
ısıtma ünitelerinde toz yanması olur ve
mahalde istenmeyen kokulara sebebiyet
verir.
Devredeki debi nasıl okunur ? Debimetre üzerindeki – TACO SETTER TRONIC
hariç- cam ekranda debi (liter/dak) (m3/saat)
olarak okunabilir.l
Debi ayarı nasıl yapılır ? Debimetre üzerindeki- TACO SETTER TRONIC
hariç- vida vasıtasıyla basit bir tornavida ile
yapılır.
Hangi sistemlerde kullanılır ? Isıtma-Soğutma- Güneş Tesisatlarında ve
akışkanların debilerinin ayarlanacağı her türlü
devrede kullanılır.
• Solartermie
• Geotermie
• Akaryakıt,Gas,Elektrik,Bıomasse
• Merkezi, ısıtma sistemleri
Hangi sınıf Isıtma-Soğutma Sistemlerinde
kullanılır?
• Kalorifer sistemleri
• Yerden ısıtma sistemleri
• Soğutma – ve Hava ile ısıtma sistemleri
• Fan Coıl sistemlerinde
Maksimum akışkan sıcaklığı nedir? Debimetrelerin tiplerine göre değişir.
Bu değer 0 ila 185 ° C arasında değişir.Kısa
devrede - 195 ° C ‘ ye kadar da kullanılabilir.
Maksimum devre basıncı nedir? Debimetrelerin tiplerine göre değişir.
6……8 …..10…bar sınıflarında imal edilmektedir
TACOSETTER Debimetrelerinde ,devreden geçen
akışkan nasıl okunur?
TACOSETTER Camı üzerinden gözle kolayca
okunabilir.
Balans Vanalarındaki gibi özel ölçüm aleti
kullanılmasına gerek yoktur.
TACONOVA Debi,metrelerinde , devreden geçen
debiyi elektronik olarak uzaktan okumak
mümkün müdür ?
TACOSETTER’ lerde mümkün değildir.Sadece
TOPMETER Tipi debimetrelerde mümkündür
TACONOVA Debimetreleri bağlantıları nasıldır? Hem dişli, hem rakorlu , hem de flençli olan
tipleri mevcuttur.
Isınmayan devreleri ısıtabilmek için daha büyük
pompa monte etmek netice vermez mi?
Bu suretle ısınmayan radyatörleri ısıtabilrsiniz,
ancak daha önce nornmal ısınan radyatörler
daha fazla ısınır ve borulardan daha fazla akışkan
geçeceğinden ,sistemde gürültü sorunu başlar.
BU aynı zamanda gereğinden fazla enerji
tüketimine ,yani verimsiz çalışmaya neden olur
Sistemde TACONOVA Debimetre kullanmakla ne
elde edilebilir
Sistemin hesaplanmasına esas teşkil eden ana
parametreler –gidiş/dönüş sıcaklıkları,
devrelerdeki basınçlar gibi- temin edilir.
Bu da sistemin verimli çalışması demektir.
Maddi kazancın yanında ekolojık olarak da
çevrenin daha kirletilemesine neden olur.
Bu nedenle , bazı ülkelerdeısıtma ve soğutma
sistemlerinde balanslama şart koşulur.
TACONOVA Debimetrelerini monte etmek için
hangi bilgilere ihtiyac bulunmaktadır?
• Debimetrenin monte edileceği devrenin
projedeki hesap edilen akışkan debisini ,
basıncını ve boru çapını bilmek
gereklidir.
• Debi ayarı bu hesap değerlerine göre
yapılır.
• Enerjinin taşındığı devredeki , ısıtıcı
ünitenin kapasitesine ve proje için esas
alınan gidiş/dönüş suyu sıcaklarındaki
kapasitesinden ,o devreden geçecek
akışkan debisi bulunur ve debimetre ile
ayarlama bu debiye göre yapılır.
• Vey en basit haliyle , sistemin
ünitelerinin ısınıp,ısınmamasına göre
ayarlar deneme usulü ile yapılır.
TACONOVA Debimetrelerinin debi kapasiteleri
ne kadardır?
• TacoSetter Bypass 100 (2…..200 l/dak)
• TacoSetter Bypass Güneş 130/185
( 2…70 l/dak)
• TacoSetter Bypass Flençli Tip (60…650
l/dak)
• TacoSetter Inline 100 ( 03……40 l/dak)
• TacoSetter 130 ( 1.5….40 l/dak)
• Taco Setter Rondo (0.6….8 l/dak)
• TacoSetter Tronıc ( 1…..40 l/dak)
TACONOVA Debimetrelerinin Balans Vanalı
Sistemlere göre üstünlükleri nelerdir?
• Direnç değerlerinin çok düşük olması
• Kolay ayarlama
• Ayarlama için özel cihazlara gerek
bulunmaması
• Montajının çok kolay olması
• Tesisatta az yer kaplaması
• Basit yapısı nedeniyle arıza ihtimalinin
çok düşük olması
• Uzun ömürlü olması ve Bakıma gerek
bulunmaması
• Okumak için uzman elemana ihtiyac
bulunmaması
• Debimetrenin önüne ve arkasına ayrıca
vana monte edilmesine gerek
bulunmaması
• Balans vanalı sistemlere çok daha ucuz
olması
Tesisat devresinde temiz
olmayanakışkanbulunduğunda ,TACONOVA
Debimetresi etkilenmez mi?
• Böyle deverler için BY PASS’lı tiplerimal
edilmiştir.
• Dolayısıyla Debimetrenin ana hattından
kirli akışkan geçebilir, debi göstergesi
ise BYPASS Hattı üzerindedir.
• Bu suretle Debimetre camı temiz kalır
ve her zaman kolayca debi değeri
okunabilir.
TACONOVA Debimetrelerinin Basınç ve Yüksek
Sıcaklık değerleri
• Güneşle ısıtma devreleri için yapılanlar
185 ° C ‘ ye kadar kullanılabilir.
• Diğer tipleri 100° C ve 10 Bar sınıfı
olarak imal edilmişlerdir
TACONOVA Debimetrelerinin dişli olan tiplerinin
malzemesi nedir?
• Gövde : Prinç
• Ölçüm Elemanı : Yüksek kaliteli plastik
• İç Kısmı : paslanmaz çelik, prinç ve
plastik
• Okuma camı : Isıya ve darbeye dayanıklı
plastik
• Contalar : EPDM
TACONOVA Debimetrelerinin flençli olan
tiplerinin malzemesi nedir?
• Gövde : Pik döküm
• Ölçü Elemanı : Prinç
• İç Elemanlar : Paslanmaz çelik ve plastik
• Okuma camı : Isıya ve darbeye dayanıklı
plastik
• Contalar : EPDM
TACONOVA TACOSETTER TRONIC teknık
özellikleri nelerdir?
• Monte edildiği devreden geçen debiyi ,
uzaktaki bir pano üzerinde digital olarak
okunabilir.
• Ölçülen değerle bağlı olarak , devredeki
pompaların devirlerinin değiştirilmesi,
motorlu vanaların elektronik olarak
kontrolu,ısı sayaçlarının okuma
değerlerinin kontrol edilebilmesi
mümkün kılınır.
• Çalışma Sıcaklığı : maks. 120 ° C.
• Çalışma Basıncı : 8 bar
• Akışkan viskozitesi : ≤ 4 mm2/s
• Elk.Sinyal Sensörleri :
o Sıcaklık : 0,5 – 3,5 V
o Debi : 0,5 – 3,5 V
o Besleme : +5 V – DC
• Gövde : Prinç
• İç elemanlar : paslanmaz çelik, Prinç ve
plastik
• Sensörler : PPS ,PPA, PA
• Contalar : EPDM
TACONOVA Debimetreleri için daha geniş bilgi
nereden temin edilebilir ?
• www.aknur.com > MARKALAR >
TACONOVA web sitesinden , firmanın
orıjınal web sitesine ulaşılabilir.
• Burada Ing.- Alm. Ve Fr.dillerinde bilgi
alınabilir.